วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559

บทความและเรื่องราวน่ารู้

#  พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๓๕ คลิกที่นี่
# พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ คลิกที่นี่ 
# พระราชบัญญัติ ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๙ คลิกที่นี่  
# พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ คลิกที่นี่ 
คู่มือบรรยายด้านการท่องเที่ยวสำหรับมัคคุเทศก์ ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ
พระราชกฤษฎีกา ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา คลิกที่นี่
# มาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว(Tourist Business Standard) คลิกที่นี่ 
# มาตรฐานมัคคุเทศก์(Tourist Guide Standard) คลิกที่นี่ 
# แนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม คลิกที่นี่ 
# กฎกระทรวง กําหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวและใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๖๑ คลิกที่นี่ 
# คู่มือ การประเมินมาตรฐานคุณภาพ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  คลิกที่นี่ 
# กำหนดมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย การบริการรถตู้ปรับอากาศสำหรับนักท่องเที่ยว คลิกที่นี่ 
# มาตรฐานการบริการนักท่องเที่ยวกลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ และครอบครัวที่มีเด็กเล็กและสตรีมีครรภ์ คลิกที่นี่ 
# รวม
มาตรฐานบริการเพื่อการท่องเที่ยว คลิกที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น